Algemene voorwaarden

1 Algemeen

Driessen Mobility Lease (Kamer van Koophandel 17056737) verleent u hierbij toegang tot www.driessenmobility.nl/lease (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Driessen Mobility Lease en derden zijn aangeleverd. Driessen Mobility Lease behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

2 Toepasselijkheid

Door het bezoeken en gebruiken van deze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze algemene voorwaarden of andere voorwaarden op deze website kan u deze website niet bezoeken of gebruiken.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Driessen Mobility Lease. De prijzen op de website zijn nauwkeurig berekend en vermeld, eventuele onjuistheden kunnen voorkomen. Driessen Mobility Lease is hiervoor niet gebonden of aansprakelijk.

3 Informatie en aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Driessen Mobility Lease.

Driessen Mobility Lease sluit alle aansprakelijkheid voor schade uit die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik en de inhoud van deze website.

4 Verwijzing naar derden

Op de website van Driessen Mobility Lease zijn verwijzingen te vinden naar websites van derden waar Driessen Mobility Lease geen verantwoordelijkheid voor draagt. Een verwijzing naar een website van derden is uitsluitend voor het gemak van de gebruiker aanwezig en geen aanbeveling van de producten of diensten die op de website van derden te vinden zijn. Driessen Mobility Lease wijst iedere aansprakelijkheid voor het gebruik of inhoud van de websites van derden af.                                                                                      

5 Privacy- en cookiebeleid

Driessen Mobility Lease verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van gebruikers op deze website. De verzameling en verwerking van de gegevens gebeurt aan de hand van het Privacyverklaring en het Cookiebeleid.

6 Verplichtingen voor de gebruiker

De gebruiker van de website dient op geen enkele manier activiteiten te ondernemen die de werking van de website kunnen beïnvloeden.

Gebruiker draagt er zorg voor dat wanneer gebruiker een account aanmaakt voor een van de aangeboden diensten op de website de gegevens vertrouwelijk worden bewaard, de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account, ook wanneer er acties plaatsvinden door derden met gebruikers account.

7 Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website liggen bij Driessen Mobility Lease. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Driessen Mobility Lease, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

8 Ongevraagde ideeën

Wanneer u ongevraagd materiaal via de website, e-mail of op andere manieren aan Driessen Mobility Lease aanlevert in de vorm van ideeën en/of materialen zoals tekst, beeld, geluid of anderszins (Materialen), heeft Driessen Mobility Lease het recht om deze Materialen kosteloos te kopiëren/gebruiken/te exploiteren voor commercieel doeleinde. Driessen Mobility Lease is niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze Materialen.

9 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en op geschillen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden zullen worden verwezen naar de Rechtbank, consumenten kunnen geschillen in verband met deze algemene voorwaarden voorleggen aan de bevoegde Rechtbank van hun woonplaats.

10 Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.